Producten

Johnny Cash

In 2013 is het 10 jaar geleden dat Johnny Cash overleden is maar ook het jaar van het 25 jarig jubileum van toneelvereniging Ït Moat Kinne” uit Broeksterwoude en de Falom. Dit was de aanleiding om een muziekspektakel te maken over het leven van Johnny Cash. Net als verschillende recensies duidelijk maakten is de combinatie van artiesten en acteurs geweldig en zorgen de vocalen voor kippenvel! Een lust om naar te luisteren. Dit alles heeft geleid tot het maken van deze CD. De muziek wordt gespeeld en gezongen door de originele bezetting. Het resultaat mag er zijn! Na het maken van deze CD zullen de artiesten optredens verzorgen tot ver over de provinciegrenzen met onder anderen muziek van Johnny Cash.

Yn 2013 is it 10 jier lyn dat Johnny Cash ferstoar, mar 2013 is ek it jier fan it 25-jierrich jubileum fan toanielferiening “It Moat Kinne” fan Broeksterwâld en de Falom. Dat wie oanlieding om mei in muzykteater spektakel te kommen oer it libben fan Johnny Cash. Lykas de ferskate resinsjes al oanjouwe is de kombinaasje fan artysten en toanielspilers treflik, soarg je de sjongers foar pikefel en is it in lust om nei te harkjen. Ien en oar hat laat ta de CD dy’t jo no yn jo hannen ha. De muzyk wurdt spile en songen troch de orzjinele besetting. It risseltaat mei der wêze. Neist dizze CD sille de sjongers en muzikanten der ek op út om rûnom, oant fier bûten de provinsjegrinzen op te treden mei de muzyk fan Johnny Cash.